Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en leveringen door CleanStone (verder verkoper te noemen) en op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper.
 2. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de verkoper die schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden, onder het gebezigde begrip goederen worden verstaan machines, installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen en alle andere goederen welke het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen verkoper en koper, in de ruimste zin des woords.

Artikel 2. AANBIEDINGEN, PRIJSOPGAVEN EN OVEREENKOMST.

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door de verkoper zijn vrijblijvend.
 2. Opdrachten, bestellingen en acceptaties van de koper gelden als onherroepelijk.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand doordat de verkoper een order schriftelijk heeft bevestigd of doordat de verkoper met de uitvoering daarvan is begonnen.
 4. Bij verkoop uit voorraad of wanneer er geen orderbevestiging is gegeven treedt de factuur in plaats van de schriftelijke overeenkomst of in plaats van de schriftelijke orderbevestiging.
 5. De verkoper is slechts gebonden tot hetgeen hij in de orderbevestiging of anderszins schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel zijn niet verbindend voor de verkoper.

Artikel 3. TEKENINGEN, MAAT- EN GEWICHTSOPGAVEN.

 1. Afbeeldingen, tekeningen, schema’s en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in catalogi, prijscouranten, aanbiedingen, orderbevestigingen en/of andere dergelijke bescheiden zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders door de verkoper aangegeven.
 2. Alle opgaven met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Voor de gevolgen van eventuele fouten in de opgaven is verkoper echter in geen enkel opzicht aansprakelijk.
 3. Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en de koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat genoemde bescheiden of de daarin opgenomen gegevens niet zonder verkopers schriftelijke toestemming gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden en dat over de inhoud daarvan aan derden geen mededeling wordt gedaan. Bovengenoemde bescheiden dienen op verzoek van de verkoper onmiddellijk aan hem te worden teruggegeven.

Artikel 4. PRIJS.

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door de verkoper genoemde verkoopprijzen netto prijzen, af fabriek of magazijn, exclusief BTW, kosten van verpakking, emballage, inlading, vervoer, verzekering, installatie en montage, zegel-, stations- en inklaringskosten, in- of uitvoerrechten en andere belastingen. De verkoper is gerechtigd deze kosten aan de koper apart door te berekenen.
 2. De door de verkoper genoemde prijzen zijn gebaseerd op zijn kostprijzen en andere bij de prijs inbegrepen kostenfactoren op het moment van aanbieding of van verzending van de orderbevestiging. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de verzending van de orderbevestiging maar vóór de levering van de goederen verhoogd wordt, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.
 3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van artikel 1.2 is zij in het bijzonder van toepassing op een verhoging van de in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen en op veranderingen in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.
 4. op alle producten zit 21% btw

Artikel 5. LEVERINGSTERMIJNEN.

 1. De leveringstermijn gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst of voor zover van toepassing, op het later gelegen moment dat de verkoper de door de koper te verstrekken voorwerpen, bescheiden, gegevens en de eventueel overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.
 2. Goederen gelden als geleverd vanaf het moment dat de verkoper kennis heeft gegeven dat de goederen voor verzending of keuring gereed staan, of, indien de verkoper zorg draagt voor de montage en inwerkingstelling ter plaatse, vanaf het moment dat de goederen aldaar worden opgeleverd.
 3. Ten aanzien van de overeengekomen leveringstermijnen geldt dat zij slechts bedoeld zijn een indicatie te geven van wanneer levering verwacht kan worden. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van de levering zoveel mogelijk na te komen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van de overschrijding van de leveringstermijn.
 4. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren, de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, de overeenkomst te ontbinden of niet na te komen, of levering uit voorraad te vorderen. Wel is de koper gerechtigd na het verstrijken van de leveringstermijn de verkoper een nieuwe redelijke leveringstermijn aan te zeggen. Indien niet binnen laatstgenoemde zal zijn geleverd heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan de verkoper binnen 14 dagen nadien.
 5. Deelleveringen zijn toegestaan. Deze zullen worden geacht te zijn gedaan ingevolge een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Alle leveringscondities gelden conform de Incoterms 1990.

Artikel 6. VERZENDING EN VERZEKERING.

 1. lnlading, vervoer en verzekering van de goederen geschieden voor risico en rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de verkoper geen verzekering voor het inladen en vervoer van de goederen afsluiten.

Artikel 7. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering volgens artikel 5 lid 2.
 2. Indien levering niet wordt aanvaard of indien de goederen naar het oordeel van de verkoper niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, heeft de verkoper het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan; de goederen worden geacht daardoor te zijn geleverd.
 3. Het verkochte blijft eigendom van de verkoper, totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper, al of niet opeisbaar en uit welken hoofde ook, heeft voldaan. Voordien staat het de koper niet vrij het verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
 4. Gedurende de periode dat de geleverde goederen nog eigendom van de verkoper zijn krachtens het in het vorige lid gestelde eigendomsvoorbehoud, is de koper verplicht de goederen apart en duidelijk herkenbaar op te slaan en te verzekeren tegen brand en diefstal.
 5. Van iedere beslaglegging op de van verkoper afkomstige onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen wordt door de koper aan de verkoper onmiddellijk mededeling gedaan. Koper zal degene die het beslag legde ervan in kennis stellen dat de eigendom van de inbeslaggenomen goederen niet bij de koper maar bij de verkoper berust
 6. Onverminderd de overige hem toekomende rechten, wordt verkoper onherroepelijk door koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens verkoper aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde goederen (zonodig na demontage) tot zich te nemen.

Artikel 8. BETALINGSVOORWAARDEN EN ZEKERHEID.

 1. De verkoper is te allen tijde gerechtigd van de koper te vorderen dat deze voor verkoper genoegzame zekerheid tot nakoming van zijn verplichtingen stelt.
 2. De koper is verplicht contant en zonder korting of verrekening te betalen op de overeengekomen wijze van betaling en op de overeengekomen tijdstippen. Indien geen betalingsdatum overeengekomen is dient binnen 8 dagen na factuurdatum te worden betaald. Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting niet op. Wanneer de koper niet binnen -de overeengekomen termijn van betaling of binnen 8 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.
 3. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 4. Vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, is de koper rente verschuldigd ten bedrage van 1.5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 5. De verkoper is bevoegd om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van enige vordering op de koper in rekening te brengen bij de koper. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.

Artikel 9. KEURING EN AFNAME.

 1. De koper is verplicht de goederen af te nemen op de afgesproken tijdstippen of op het moment waarop de verkoper de goederen aanbiedt voor levering. Wanneer de koper de goederen niet op het overeengekomen tijdstip afneemt, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien overeengekomen is, dat de koper de goederen aan de fabriek, respectievelijk aan het magazijn van de verkoper zal keuren of doen keuren, dan dient hij dit te doen binnen 10 werkdagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld. Nadien worden de goederen geacht definitief door de koper te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.
 3. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de koper.
 4. De verkoper heelt het recht vergoeding te vragen van de kosten en schade welke hel gevolg zijn van niettijdige keuring en/of afname van de goederen door de koper.

Artikel 10. MONTAGE EN INWERKINGSTELLING.

 1. Indien de verkoper de montage en/of inwerkingstellingswerkzaamheden van bepaalde goederen zal verrichten zorgt de koper dat de ruimte waar dat zal gebeuren, inclusief de fundering waarop de goederen moeten worden opgesteld, naar het oordeel van de verkoper tijdig en in voldoende gereedheid is gebracht voor de montage.
 2. De koper is verplicht om tijdig alle nodige faciliteiten, zoals licht, water en elektriciteit, hulpmaterialen en hulpwerklieden ter beschikking te stelten, alles voor rekening en risico van de koper.
 3. De verkoper heeft het recht een van zijn monteurs ter plaatse te stationeren en met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies en maaltijden voor de monteur gedurende zijn verblijf ter plaatse zijn voor rekening van de koper.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen, die buiten de schuld van de verkoper, de montage en de inwerkingstelling belemmeren of de duur daarvan verlengen, dan komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
 5. Al het bovengenoemde geschiedt voor risico van de koper ongeacht of het door de verkoper wordt verricht.

Artikel 11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

 1. De verkoper garandeert de deugdelijkheid ven de door verkoper zelf gefabriceerde goederen voor wat betreft materiaal, ontwerp en constructie gedurende 9 maanden nadat de goederen voor risico van de koper zijn met dien verstande dat de verkoper ingevolge de genoemde garantie tot niet meer gehouden zal zijn tot het kosteloos repareren of vervangen, zulks ter vrije keuze van de verkoper, van door de verkoper gefabriceerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor levering van gebruikte goederen.
 2. Voor de door de verkoper zelf gefabriceerde goederen die in de regel meer dan 60 uur per week in gebruik zijn zal een kortere garantietermijn van 3 maanden gelden.
 3. De garantieverplichting van de verkoper vervalt ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken indien en zodra de koper niet binnen 7 dagen na de levering of, indien keuring is overeengekomen, 7 dagen na de keuring van de goederen de verkoper hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Ten aanzien van alle gebreken vervalt de garantie-aanspraak indien de koper nalaat binnen redelijke termijn na het verzoek daartoe het betrokken onderdeel vrachtvrij aan de verkoper toe te zenden.
 4. De kosten van montage en inwerkingstelling van de ingevolge de garantie herstelde of ter vervanging te leveren onderdelen, alsmede de eventuele wettelijke heffingen, invoerrechten of omzetbelasting terzake van de desbetreffende onderdelen blijven voor rekening van de koper.
 5. Tenzij anders overeengekomen geeft de verkoper geen garantie voor de door haar aangenomen reparatie, revisie, montage-en inwerkingstellingswerkzaamheden. Indien terzake een garantiebepaling werd overeengekomen dan zijn artikelen 11.1 tot en met 11.5 en artikel 11.7 van overeenkomstige toepassing.
 6. Indien de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verricht of door andere laat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper.
 7. De verkoper en haar personeel zijn niet verder aansprakelijk dan tot nakoming van haar garantieverplichtingen. Iedere andere aanspraak van de koper voor vergoeding van directe of indirecte schade of bedrijfsschade, door welke oorzaak of door wiens schuld ook ontstaan, behoudens opzet of grove schuld van de verkoper, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Daarenboven is verkoper niet aansprakelijk voor schaden, kosten en interesten ontstaan, direct danwel indirect, als gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij verstrakte gegevens.
 8. Elke aansprakelijkheid van de verkoper, tengevolge van een tekortkoming die aan de verkoper is toe te schrijven is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de goederen .

Artikel 12. VERANDERINGEN.

In geval van wijzigingen of annulering ener overeenkomst is de koper gehouden alle schade en kosten
voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

Artikel 13. OVERMACHT.

 1. In geval van oorlog, burgelijke onrust, oproer, brand of andere rampen en verder alle omstandigheden buiten de controle van verkoper, onafhankelijk of deze zich voordoen bij verkoper, zijn leveranciers of bij het door hem ingeschakelde transportbedrijf, danwel in geval van zodanige wijziging van omstandigheden, dat verder nakomen van de verplichtingen van verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevorderd, is verkoper gerechtigd zijn offertes in te trekken, leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien verkoper zich op bovenbedoelde omstandigheden beroept, zal hij de koper van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

Artikel 14. WANPRESTATIE VAN DE KOPER.

 1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surséance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft de verkoper het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
 2. Bij niet-nakoming van een zijner verplichtingen is de koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Artikel 15. STRIJDIGHEID MET WETTELIJKE BEPALINGEN.

 1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

 1. Op overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980, C.I.S.G.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst tussen koper en verkoper dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij de verkoper een voorkeur heeft voor een andere bevoegde rechter.

CleanStone
Bedrijfsweg 4
3831 KE Leusden

+31 (6) 161 067 50
[email protected]

KvK nr:87263270